تماس با ما

پست الکترونیک

.تماس با ما بگیرید  با استفاده از این فرم پست الکترونیک امن

* نشان دهنده قسمتهای  ضروری

Contact us using this secure email form.

* indicates required field

*:نام

*:پست الکترونیک

*:موضوع

*:پیام

*:رمز تصویر امنیتی

پست

:برای محفوظ از کارمندان و موکلانمان ما آدرس خود را منتشر نمیکنیم اما شما می توانید به ما در آدرس زیر ارسال کنید

IKWRO
PO Box 65840
London
EC2P 2FS

تلفن

.شما نیز می توانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید
۴۴۲۷۰۹۲۰۶۴۶۰+
.این شماره در بین ساعات ۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰ دوشنبه تا جمعه در دسترس میباشد
شماره ی فکس: ۴۴۲۷۰۶۲۸۶۴۶۹+
تماس با ما فقط در زمان اورژانسی:
عربی یا کردی: ۰۷۸۴۶۲۷۵۲۴۶
پارسی یا دری یا ترکی: ۰۷۸۴۶۳۱۰۱۵۷
.اگر شما در معرض خطر فوری هستید با ۹۹۹ تماس بگیرید 

:برای سوالات مربوط به تحقیقات دانشگاهی لطفا به ادرس  پست الکترونیک زیر ایمیل کنید

paytonjl@cf.ac.uk

This post is also available in: English

Stop CISPA