ازدواج اجباری

ازدواج اجباری نوعی از همزیستی است که در آن یک یا هر دو طرف رابطه رضایت مستقیم خود را ابراز نکرده‌اند. این گونه ازدواج معمولا در جوامع اتفاق می‌ا‌فتد که ازدواج اجباری در آن نوعی هنجار به حساب می‌آید، در حالی که در بعضی موارد که دو طرف نیز رضایت دارند، همچنان سطحی از عدم قطعیت بین طرفین باقی می‌ماند. دانستن این امر ضروری است که علاقه‌ی دو طرف باید با رضایت هر دو باشد، نه در حضور اجبار._41443174_poster_203_300

ازدواج اجباری پیامدهای منفی متعددی از اجبار طرفین تا انواع دیگری از سواستفاده در طول زندگی زناشویی از جمله تجاوز دارد. معمولا این زنان و دختران هستند که برای ازدواج تحت فشار قرار می‌گیرند، اما مردان و پسران نیز متوجه خطر هستند. خانواده‌ها معمولا به خاطر فشار آشنایان، کنترل کردنِ جوانان، برقراری ارتباط با اقوام در کشور خاستگاه خود یا انگیزه‌هایی دیگر، ازدواج را تحمیل می‌کنند.

در انگلستان، Force Marriage Unit طبق قانون مدنیِ Forced Marriage Protection Orders که به قربانیان بالقوه حمایت قانونی می‌دهد، از افرادِ در معرض خطر ازدواج اجباری حمایت می‌کند. پیشنهادهایی مبنی بر شناختن ازدواج اجباری به عنوان یک جرم، مانند بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی، مطرح شده است و رویکرد انگلستان نسبت به این مساله ی عظیم اجتماعی را عوض خواهد کرد.

This post is also available in: English

Stop CISPA